Siirry pääsisältöön

Panu Kontio: Kuusamossa kokeillaan yhteistyö­ryhmää porokonfliktin lievittäjänä

Kerroin Kuusamosta lähtöisin olevalle ystävälleni, että Paloma-hanke oli saanut rahoituksen. Hankkeessa pyritään lieventämään porotalouden, asutuksen, loma-asutuksen ja maatalouden tulehtuneita välejä. Ajoittain porot ovat paikoissa, joissa niiden ei pitäisi olla, kuten pelloilla, pihoilla tai terasseilla. Tämä aiheuttaa ärtymystä. Ystäväni totesi ykskantaan, että olette sitten aikamoisen haasteen edessä.

Vastasin hänelle, että mielestäni on kaikille mukavampaa ja kaikkien osapuolten etu, mikäli rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollista. Vertasin tilannetta myrskyisään avioliittoon – ainoa keino päästä sopuun on keskustelu osapuolten kesken.

Juuri tuollaista keskustelua varten Paloma-hanke perusti yhteistyöryhmän Kuusamoon. Ryhmään koottiin eri osapuolet: maatalouden, porotalouden, asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailun edustajia. Ryhmää vetää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton edustaja. Ryhmä käsittelee toimintojen yhteensovittamista. Mitkä sitten ovat edellytykset sille, että ryhmä onnistuu työssään?

"Ryhmä voi löytää kompromisseja ongelmatilanteisiin, ja näin saada positiivisen muutoskierteen aikaiseksi."

Ajattelen, että Kuusamon porokiistassa Paloma-hanke voisi toimia neutraalin avioliittoneuvojan tavoin ja auttaa osapuolia keskustelun alkuun. Täydellisen yhteisymmärryksen löytäminen voi olla liian kunnianhimoinen tavoite. Ryhmä voi kuitenkin löytää kompromisseja ongelmatilanteisiin, ja näin saada positiivisen muutoskierteen aikaiseksi.

Onnistumisen kannalta on tärkeää että, ryhmässä olisivat kaikki konfliktin osapuolet tasapuolisesti edustettuna. Näin päästäisiin käymään punnittua keskustelua, ja eri osapuolet voisivat sitoutua löydettyihin ratkaisuihin. Tässä suhteessa ryhmän toiminnassa on kuitenkin ollut toivomisen varaa, ja sen vuoksi esimerkiksi maatalouden edustusta ryhmässä on lisätty. Myös metsätaloutta on toivottu mukaan keskusteluihin.

Yhteistyöryhmässä käsitellyt asiat voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen:

  • Ryhmän sisäiset asiat: muun muassa ryhmän kokoonpano ja sen täydentäminen, kokouskäytännöt ja viestintäkäytännöt, jotka on kirjattu viestintäsuunnitelmaan.
  • Sisällölliset asiat: erilaiset konkreettiset ja ennakoivat ratkaisuehdotukset tilanteisiin, joissa porot pyrkivät ei-toivottuihin paikkoihin. Ratkaisuehdotukset on kirjattu toimintasuunnitelmaan (2019–2020), johon lisätään ratkaisuja sitä mukaa, kun niitä löytyy.

Toimintasuunnitelmassa monia ratkaisuvaihtoehtoja

Yhteistyöryhmä etsii teknisiä ratkaisuja ongelmatilanteisiin. Se seuraa Portti- (Metsäkeskus) ja Peltoporokoirien käytön tehostaminen -hankkeiden (LapinAMK) aikaansaannoksia ja tukee niissä löytyvien ratkaisujen viemistä käytäntöön. Ryhmä etsii tietoa erilaisista karkoteratkaisuista kuten hajusteista, ääni- ja valokarkottimista. Myös uusia aitausmahdollisuuksia ja porovahtipalvelun jatkoa pohditaan.

Tavoitteena on myös löytää uusia toimintamalleja, joilla lievennetään peltoporo-ongelmaa ja porojen loma-asutukselle sekä asutukselle aiheuttamia haittoja. Ryhmä pohtii riistapeltojen, räkkäkatosten, hiekka-alueiden ja esimerkiksi vesistöjen käyttöä houkuttelemaan poroja halutuille alueille. Alueen yleistyvän suurpetojen haaskakuvauksen sijoittuminen vaikuttaa porojen liikkumiseen. Ryhmä pohtii mahdollisuuksia helpottaa tilannetta.

Yhtenä yhteistyöryhmän tavoitteena on saada maa- ja metsätalousministeriötä ja ELY-keskuksia rahoittamaan suoja-aitojen rakentamista ja suhtautumaan myönteisesti uusiin teknisiin kokeiluihin ja ratkaisuihin.

Yhteistyöryhmä tukee Kuusamon kaupungin maankäytön suunnittelua siten, että maakäyttöratkaisut tukisivat elinkeinojen yhteiseloa. Keinoja voisivat olla muun muassa lausuntopyyntö paliskunnalta kaavaa valmisteltaessa ja uusille asukkaille rakennuslupiin liitettävä infolehtinen poroista. Tämä edellyttää avointa ja rohkeaa vuorovaikutusta osapuolten (paliskunnat, MTK, asukkaat, loma-asukkaat, maanomistajat) kanssa.

Avoimella ja aktiivisella viestinnällä pyritään vähentämään väärinkäsityksiä, lisäämään ymmärrystä osapuolten välille sekä luomaan asenneilmapiiri, jossa Kuusamon tulevaisuus on yhteinen asia. Yhteistyöryhmän tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti ja avoimesti. Ryhmä on myös osallistunut yleisölle suunnattuihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, kuten Mökkiläistyöryhmän tapahtumaan Kuusamo-päivien yhteydessä 29.6. ja Paloma-hankkeen miniseminaariin ja toritapahtumaan 13.9.

Ryhmän toiminnan jatkuminen Paloma-hankeen päätyttyä on vielä avoinna. Jatkoa pohditaan tämän vuoden viimeisessä kokouksessa.

Blogin kirjoittaja Panu Kontio työskentelee vanhempana tutkijana Suomen ympäristökeskuksessa, vastuualueenaan yhdyskuntarakenteen ja liikenteen tutkimus.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sirpa Rasmus ja Mia Landauer: Millainen fiilis jäi Kuusamon Porovahti-kesästä – palautetta ja suosituksia

Paloma-hankkeen Porovahti-palvelun puhelin ja nettilomake olivat auki toukokuulta 2019 syyskuun loppuun. Yhteydenottoja tuli melkein 500. Millainen oli tutkijoiden kesä porovahtina? Kiireisinä viikkoina Porovahti kävi täydestä työstä . Yhdelle ihmiselle se olisi ollut raskasta, siksi ringissä oli hyvä olla vähintään toinen – ja varahenkilöt päälle. Vastaaminen vaati sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Monesti jo kuunteleminen vei kohti ratkaisua. Useat ongelmat ratkesivat jo saman päivän aikana, mutta osaan palattiin yhä uudelleen, jopa kuukausien ajan. Neutraali välikäsi auttoi tiedon keräämisessä ja välittämisessä. Osa kuusamolaisista on kuulemma ”kyllästyneet poroihin”. Oli tärkeää kuunnella ja kirjata porohaittaa kokeneiden kokemuksia ja tunteita, ja välittää tieto paliskuntaan. Oli myös tärkeää kuulla poromiesten näkemyksiä ja tekemisiä ja välittää näitä eteenpäin. Palvelu toi paliskunnille kattavampaa tietoa siitä, miten porot Kuusamossa koetaan. Myös muut toimi

Kari Oinonen: Porohäiriöiden sijoittuminen yllättää

Koillismaa on maisemiltaan mukava paikka. Laajat selkoset eivät ole tyhjän panttina, vaan Kuusamon upeita ja monimuotoisia maa-alueita käytetään monipuolisesti. Niillä hoidetaan metsää, harjoitetaan poronhoitoa, viljellään, mökkeillään, marjastetaan ja ammutaan jäniksiä. Eri maankäyttömuodot kuitenkin kilpailevat keskenään samoista alueista, ja alueen maankäyttö on paikoin pirstaleista. Laidunalueiden pirstaleisuus vaikeuttaa erityisesti poronhoitoa, ja siksi porot koetaan välillä ongelmaksi. Toisaalta poron näkyminen maisemassa ja poronhoito ovat hyvin tärkeitä matkailulle ja luonnon virkistyskäytölle. Poronhoito ja matkailu myös tukevat toisiaan. Paloma-hankkeessa selvitettiin, minne poronhoidon ja muiden elinkeinojen väliset ristiriidat erityisesti paikantuvat. Kysymystä ratkottiin Porovahti-puhelimeen tehtyjen soittojen kirjauksista ja Paloma-verkkolomakkeella tehdyistä ilmoituksista. Pihaporoista ilmoitetaan eniten Ilmoituksia porojen aiheuttamista häiriöistä tuli tutkijoi

Panu Kontio: PALOMA -yhteistyöryhmän jälkipuintia

Kuusamossa lähdettiin kokeilemaan mitä voitaisiin tehdä, jotta kärjistyneet välit poronhoitajien ja eräiden muiden maankäyttäjien välillä saataisiin paremmalle tolalle. Yhtenä Paloma-hankkeen tavoitteena oli perustaa yhteistyöryhmä, toimintatapa, jolla voitaisiin vaihtaa tietoja ja ajatuksia eri maankäyttäjäryhmien välillä.     Tausta-ajatuksia yhteistyöryhmän toiminnalle Tavoitteena oli, että kaikki ryhmät, jotka ovat osapuolina poronhoitoa koskevissa kiistoissa, saataisiin saman pöydän ääreen. Osan kärjistyneistä tilanteista oletettiin johtuvan keskustelun ja keskinäisen ymmärryksen puutteesta. Tiedonvaihdon ja keskustelun avulla mahdollisia konfliktitilanteita olisi ehkä mahdollista purkaa, tai ainakin osapuolten täysin vastakkaisia näkökantoja lieventää. Toisena tavoitteena oli, että yhdessä eri tahojen edustajat voisivat keksiä ja kehittää uusia ehdotuksia, toimenpiteitä ja toimintamalleja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Samalla kun ratkaisumalleja yhdessä keh