Siirry pääsisältöön

Mikko Jokinen: Huomio – katse taakse päin!

”Me emme katso taakse päin, vaan eteen päin”. ”Me aloitamme puhtaalta pöydältä”. Nämä lauseet kuullaan usein, kun jonkin organisaation uusi johto tai hallitus aloittaa työnsä ja toimikautensa.

Valinta menneisyyden taakse jättämisestä saattaa tuntua raikkaalta ja puhdistavan ilmaa, mutta pitää usein sisällään myös ongelmia. Menneisyys on monella tapaa läsnä meissä, ajassamme ja asioissamme. Halusimmepa sitä tai emme.

Tutkimusten mukaan Ylä-Lapissa arvostetaan luonnonkäytössä erityisesti perinteisiä asioita, kuten poronhoitoa, luonnon kotitarvekäyttöä, kalastusta ja marjastusta. Siitäkin huolimatta, että ne ovat elinkeinoina menettäneet sen aseman tulonmuodostajina, mikä niillä oli vielä pari sukupolvea sitten.

Kun pyysin kyselytutkimuksessa lappilaisia laittamaan tärkeysjärjestykseen valtionmaiden käyttötavoitteet, tärkeimmäksi nousi luontaiselinkeinojen turvaaminen. Matkailuelinkeino ja metsätalous saivat selvästi vähemmän painoarvoa.

Tulos saattaa yllättää, mutta kertoo siitä, että arvostetut asiat tulevat pitkälti perinteestä ja menneestä ajasta. Luonnonvarojen käyttöä suunnittelevan viranomaisen ja luonnonvarapolitiikan linjoista päättävän poliitikon on syytä tiedostaa tämä, jos hän haluaa tehdä kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja. Jos katsoo vain eteenpäin, ei ymmärrä niitä ihmisiä ja heidän tarpeitaan, joiden elämään luonnonvarojen käyttö vaikuttaa.

Mennyt konflikteissa

Kuusamossa on tuskailtu mitä tehdä, kun porot ovat väärissä paikoissa: viljelyksillä, pihoissa ja puutarhoissa. Vapaa-ajan asukkaiden ja poronhoitajien välinen ongelmatilanne on verrattain uusi, mutta viljelijöiden ja poromiesten vanha.

Maanviljelijöiden ja poromiesten edut menivät ristiin jo 1900-luvun alussa, luultavasti aiemminkin. Nykyiset puheet porojen ympärivuotisesta aitaamisesta tai poronhoitoalueen supistamisesta eivät ole uusia.

Kun elinkeinojen väliset kiistat jatkuvat pienillä maaseutupaikkakunnilla sukupolvien ajan, ne herkästi henkilöityvät ja voivat muuttua myös sukujen välisiksi kamppailuiksi. Kiistan asetelmat ja asenteet välittyvät nuorille polville. Tämä ei tietenkään koske kaikkia. Vuosikymmeniä kestäneistä ongelmista voi kuitenkin tulla normaalitilanne, johon ei aktiivisesti edes haeta ratkaisua. Tällöin menneisyydestä voi tulla vankila.

Katse eteen päin!

Ei riitä että tuntee menneen, jos aikoo ratkaista ongelmia. Tähtäimen pitää olla tulevassa, ja tulevaisuus ei pelkästään tapahdu, se myös tehdään.

Paloma-hanke on oppinut Kuusamossa tärkeän asian: ongelmatilanteet keskittyvät voimakkaasti tiettyihin paikkoihin. Tämä ilmenee Porovahtiin tulleista ilmoituksista. Saamissamme ilmoituksissa, yhteydenotoissa ja keskusteluissa on korostettu, että suinkaan kaikki poromiehet ja maanviljelijät eivät ole tukkanuottasilla ja henkilökemioilla on suuri merkitys.

Koska henkilöillä on merkitystä kiistoissa, ihmissuhteisiin kannattaa ongelmia ratkottaessa satsata. Hyvät ja huonot asiat tehdään nimenomaan ihmisten kesken. Myös toimintaympäristön tulee olla kunnossa ja tukea eri toimintojen yhteen sopimista. Tämä tarkoittaa muun muassa avointa viestintää, nopeaa reagointia ongelmatilanteisiin, aitaamistukia, toimivaa ja oikeudenmukaista porovahinkojen korvausmenettelyä ja poronhoidosta informointia kaavan yhteydessä.

Kysynkin blogin lukijoilta ja Kuusamon porokiistan osapuolilta, voisiko paliskunnissa, maanviljelijöiden ja vapaa-ajan asukkaiden keskuudessa olla valittuja henkilöitä, jotka ottaisivat tehtäväkseen viedä ongelmia ehkäisevää suunnittelua ja sopimista yhdessä eteenpäin? Eräänlaisia yhteiskuntasuhdevastaavia, joita on monilla muilla toimialoilla ja kaikissa isoissa yrityksissä. Tällainen henkilö tuntisi menneen, ymmärtäisi miksi nykytilanne on sellainen kuin on, ja auttaisi rakentamaan tulevaisuutta. Paloma-hankkeessa perustettu yhteistyöryhmä voisi toimia foorumina, jossa henkilöt kohtaisivat ja rakentaisivat uusia toimintatapoja.

Voisiko tämä olla uusi avaus, katse eteenpäin?

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Sirpa Rasmus ja Mia Landauer: Millainen fiilis jäi Kuusamon Porovahti-kesästä – palautetta ja suosituksia

Paloma-hankkeen Porovahti-palvelun puhelin ja nettilomake olivat auki toukokuulta 2019 syyskuun loppuun. Yhteydenottoja tuli melkein 500. Millainen oli tutkijoiden kesä porovahtina? Kiireisinä viikkoina Porovahti kävi täydestä työstä . Yhdelle ihmiselle se olisi ollut raskasta, siksi ringissä oli hyvä olla vähintään toinen – ja varahenkilöt päälle. Vastaaminen vaati sosiaalisia taitoja ja tilannetajua. Monesti jo kuunteleminen vei kohti ratkaisua. Useat ongelmat ratkesivat jo saman päivän aikana, mutta osaan palattiin yhä uudelleen, jopa kuukausien ajan. Neutraali välikäsi auttoi tiedon keräämisessä ja välittämisessä. Osa kuusamolaisista on kuulemma ”kyllästyneet poroihin”. Oli tärkeää kuunnella ja kirjata porohaittaa kokeneiden kokemuksia ja tunteita, ja välittää tieto paliskuntaan. Oli myös tärkeää kuulla poromiesten näkemyksiä ja tekemisiä ja välittää näitä eteenpäin. Palvelu toi paliskunnille kattavampaa tietoa siitä, miten porot Kuusamossa koetaan. Myös muut toimi

Kari Oinonen: Porohäiriöiden sijoittuminen yllättää

Koillismaa on maisemiltaan mukava paikka. Laajat selkoset eivät ole tyhjän panttina, vaan Kuusamon upeita ja monimuotoisia maa-alueita käytetään monipuolisesti. Niillä hoidetaan metsää, harjoitetaan poronhoitoa, viljellään, mökkeillään, marjastetaan ja ammutaan jäniksiä. Eri maankäyttömuodot kuitenkin kilpailevat keskenään samoista alueista, ja alueen maankäyttö on paikoin pirstaleista. Laidunalueiden pirstaleisuus vaikeuttaa erityisesti poronhoitoa, ja siksi porot koetaan välillä ongelmaksi. Toisaalta poron näkyminen maisemassa ja poronhoito ovat hyvin tärkeitä matkailulle ja luonnon virkistyskäytölle. Poronhoito ja matkailu myös tukevat toisiaan. Paloma-hankkeessa selvitettiin, minne poronhoidon ja muiden elinkeinojen väliset ristiriidat erityisesti paikantuvat. Kysymystä ratkottiin Porovahti-puhelimeen tehtyjen soittojen kirjauksista ja Paloma-verkkolomakkeella tehdyistä ilmoituksista. Pihaporoista ilmoitetaan eniten Ilmoituksia porojen aiheuttamista häiriöistä tuli tutkijoi

Panu Kontio: Kuusamossa kokeillaan yhteistyö­ryhmää porokonfliktin lievittäjänä

Kerroin Kuusamosta lähtöisin olevalle ystävälleni, että Paloma-hanke oli saanut rahoituksen. Hankkeessa pyritään lieventämään porotalouden, asutuksen, loma-asutuksen ja maatalouden tulehtuneita välejä. Ajoittain porot ovat paikoissa, joissa niiden ei pitäisi olla, kuten pelloilla, pihoilla tai terasseilla. Tämä aiheuttaa ärtymystä. Ystäväni totesi ykskantaan, että olette sitten aikamoisen haasteen edessä. Vastasin hänelle, että mielestäni on kaikille mukavampaa ja kaikkien osapuolten etu, mikäli rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollista. Vertasin tilannetta myrskyisään avioliittoon – ainoa keino päästä sopuun on keskustelu osapuolten kesken. Juuri tuollaista keskustelua varten Paloma-hanke perusti yhteistyöryhmän Kuusamoon. Ryhmään koottiin eri osapuolet: maatalouden, porotalouden, asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden ja matkailun edustajia. Ryhmää vetää Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton edustaja. Ryhmä käsittelee toimintojen yhteensovittamista. Mitkä sitten ovat edellytykset sille,